Peder Madsen ♂

Plejer på Sindsygehospitalet


Begivenhed Dato Sted Kilde
Fødsel 6. marts 1869 Østervandet i Sjørslev Sjørslev Sogn Kirkebog 1865 - 1885 opslag 15 (1)
Dåb 18. april 1869 Sjørslev Kirke
Død 16. december 1950 Reberbanen 20, Viborg Viborg, Domsogn Kirkebog 1942 - 1954 opslag 95 - 54
Begravelse 21. december 1950 Viborg Kirkegård
Partner Børn
Petrea Christensen

Gift (Kirkelig viet)
4. juni 1913
Lynderup Kirke
Lynderup Sogn Kirkebog 1892 - 1915 opslag 211 (1)

Harald Madsen * 28. august 1913 -
Svend Aage Madsen * 14. oktober 1918 -

Beskrivelse


En Plejers Gerninger er stor og nyttig! Peder Madsen, som fylder 80, fortæller om 27 Aar paa Hospitalet og lidt om Tiden før og efter. I 27 Aar – fra 1905 til 1932 – var Peder Madsen Plejer på Sindssygehospitalet. Her øvede han sin Mandomsgerning og gjorde en paaskønnelsesværdig Indsats til Gavn for Patienterne og til Fordel for den Stand, han tilhørte. Peder Madsen fylder 80 år på Søndag, og han fortæller gerne om sin Plejetid, som han ser tilbage paa med glæde. Jeg kommer til Sindssygehospitalet i Overlæge Geills Tid og begyndte som Gaadskarl. Efter en Sygdomsperiode blev jeg Opsyn, som det hed dengang. Min løn var 235 Kr. om Aaret stigende til 400 Kr. I 1911 fik vi plejeloven, og Slutlønnen ændredes til 700 Kr. To Aar senere stiftedes Plejeforeningen, hvis Formål var at rejse et samlet krav fra Medlemmerne om, at Stillingerne i lønmæssig Hensenende bragtes på Højde med, hvad der betales Stats Tjenestemænd. Denne Sammenslutning fik stor Betydning, og jeg havde som Afdelingens Repræsentant i Hovedbestyrelsen Lejlighed til at være med i dette Arbejde i ni Aar. Voksende Forstaaelse! Hvordan vil De i øvrigt karakterisere Udviklingen? Der var en Tid, da Folk omtalte Sindssygehospitalet som "Anstalten", eller der anvendtes endnu værre Ord, som skurrede fælt i Ørene på dem, der havde Børn eller andre Slægtninge på Hospitalet. Det blev heldigvis anderledes, efter som Offentligheden fik større Indblik i Hospitalets Virksomhed og en voksende Forstaaelse af dets Betydning for de syge Mennesker. For mig personlig kom Plejegerningen efterhaanden til at staa som en stor samfundsnyttig Gerning. Da jeg blev ansat ved Sindssygehospitalet for 44 Aar tilbage, var Personalet faatalligt. Nu er der sket væsentlige Forbedringer i den Henseende. Dengang var det vanskeligt at faa Folk, og det hændte, at man maatte tage nogle ind, der ikke var helt saa egnede til at have med Patienterne at gøre, som man kunne ønske. De, der har med Arbejdet at gøre i Dag, er dygtige og kvalificerede til at løse deres Opgaver paa bedste Maade. Et stort Gode, man har fået, er en ting som Overgangsafdelingerne. Man kan nu undgaa at have meget syge og mindre syge Patienter sammen. De lægevidenskabelige Fremskridt kommer selvfølgelig i høj Grad Patienterne til gode, og det er efter min Mening en Fordel, at Familiepleje anvendes i vid Udstrækning i Forhold til før. Men først og sidst dette, at Folks Indstilling er ændret fra, hvad de betegnelser, der engang anvendtes, gav Udtryk for, til den forstaaende Holdning, man viser i Dag, og det er overordentlig glædeligt, at Personalets Renomé nu staar udadtil.

Clemen Olesen
* 1751 -
Ole Christian Clemensen
* 1795 - † 15. december 1869
Ane Marie Olesdatter
* 1. november 1837 -
Peder Madsen
Mads Andersen Munk
* 29. juli 1835 -