Søgning
Fornavn: Efternavn:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

Johannes Chresten Glistrup ♂

Malermester og Fotograf i Neksø

  • Johannes Chresten Glistrup

    Johannes Chresten Glistrup

  • Johannes Chresten Glistrup

    Johannes Chresten Glistrup


Begivenhed Dato Sted Kilde Beskrivelse
Fødsel 31. juli 1866 Lemvig By Lemvig Sogn Kirkebog 1862 - 1886 opslag 18 - 19
Dåb 27. september 1866 Lemvig Kirke
Død 13. december 1929 Kapelvej 13, Rønne Neksø Sogn Kirkebog 1923 - 1929 opslag 88 - 24 Ved sin død, var Johannes Chresten Glistrup´s bopæl i Brogade i Neksø
Begravet 18. december 1929 Neksø Kirkegård
Partner Børn
Thora Sandrine Dam
Gift (Kirkelig viet) 30. september 1891 Neksø Kirke Neksø Sogn Kirkebog 1876 - 1891 opslag 92 - 11
Lars Peter Dam Glistrup
* 17. februar 1893 - † 24. februar 1974

Beskrivelse

Bornholms Tidende 14/12 1929: Malerm. Johs. Glistrup er i Aftes pludselig afgaaet ved Døden. Budskabet har gjort et stærkt Indtryk paa hans Medborgere, idet han jo stod iblandt os som den virksomme Borger. Rask og glade tog han af Sted i Gaar Morges til Amtsraadsmøde i Rønne, hvor han ogsaa deltog i Forhandlingerne og fik tillige sit Antal af Tillidshverv forøget, idet han blev valgt ind i Sanatoriets Bestyrelse. Fra Amtsraadsmødet gik Hr. Glistrup hen til sin Søn, Adjunkt L. Glistrup, og bedst som han sad i Hjemmet kort efter Ankomsten og talte med sin lille Sønnesøn, faldt han pludselig sammen og var død af et Hjerteslag. Der blev øjeblikkeligt tilkaldt Læge, men han kunde kun konstatere, at Døden var indtraadt. Det triste Budskab herom naaede meget hurtigt Nexø, men ingen kunde rigtig gøre sig fortrolig dermed. Malermester Johs. Glistrup var født i Lemvig den 31. Juli 1866 som Søn af Bogbinder Glistrup og var kun ét Aar, da han med sine Forældre kom til Nexø. Ved Konfirmationsalderen begyndte Glistrup sin Læretid som Maler hos Malermester Petersen, Brogade. Senere fik han mere Uddannelse i Faget ovre og begyndte derefter som Malermester her i Byen. Som Aarene svandt fik han en stor Virksomhed som Haandværksmester. Der gik ikke ret mange Aar efter at Glistrup var blevet Mester før der blev kaldt paa ham fra Haandværkerstanden, for at tale deres Sag i Nexø Haandværker Understøttelsesforening. Ligeledes i Ligningskommissionen, som blev Begyndelsen til hans senere Virksomhed som Skatteraadsmedlem og Skatteraadsformand. Som ung Haandværksmester blev Glistrup ogsaa indvalgt i Nexø Haandværker- og Industriforenings Bestyrelse og var Foreningens Formand i nogle Aar. Hans Virksomhed indenfor denne Forening bidrog til, at han blev Medstifter af Nexø og Omegns Bank, hvis Næstformand han ved sin Død var. Han var Formand for "Dansk Arbejde" i Nexø. I 1919 begyndte Johs. Glistrup sin Virksomhed som Byraadsmedlem. De Udvalg, som han særlig gennem 10 Aar var knyttet til, er Kasse- og Regnskabsudvalget, Havneudvalget, Legatudvalget, Skoleudvalget og Sygehusbestyrelsen. Han var stærkt interesseret for Nexø Sygehus, der i Glistrup havde en god Formand. Ved sidste Amtsraadsvalg blev Glistrup valgt som Medlem af Amtsraadet, der udpegede ham som Medlem af følgende Udvalg: Forretningsudvalget, Sygehusudvalget, Udvalget for Tilskud til almennyttige Formaal, Nexø Ting- og Arresthus, Bestyrelsen for Aaker Plejehjem, Udvalget for Understøttelser til Højskoler og Landbrugsskoler (Hans Efterfølger i Amtsraadet bliver Borgmester Nissen-Petersen, Aakirkeby). Malermester Glistrup var stærkt politisk interesseret, og alle vidste, at han var en afgjort Venstremand og deltog gerne baade i mindre og større Møder. "Bornholms Tidende" havde i ham en god Talsmand. Johs. Glistrup vil nu savnes mange Steder, men allemest i Hjemmet hos Adjunkt Glistrup, der var afdødes eneste Barn. Hans Hustru døde for nogle Aar siden. Dernæst vil han blive savnet blandt sine 9 Søskende, som han altid har staaet i inderligt Forhold til. Alle der kendte Malermester Glistrup, vil mindes ham som en agtet Borger. Hans Virksomhed som Haandværker og Kommunalmand prægedes af Punktlighed, Indsigt og stor Interesse for de Opgaver, der var ham betroet. Ære være hans Minde!

Johannes Chresten Glistrup
* 31. juli 1866
† 13. december 1929
Peter Høegh Richard Glistrup
* 5. december 1836
† 24. januar 1889
Laura Jensine Schjøth
* 16. november 1846
† 21. februar 1914
Christen Laursen Glistrup
* 1796
† 12. juni 1870
Else Johanne Bertelsen
* 1807
† 21. maj 1872
-
-
-
-
-
-
-